Reklamacje

Reklamacja i gwarancja 

 

  1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
  2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. 
  4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany poniżej adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, który znajduje się obok.
  5. Reklamację można wysłać na adres Baptysterium – Krzysztof Porosło, ul. św. Anny 11, 31-008 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres sklep@baptysterium.pl 
  6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
  7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
  8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: Baptysterium – Krzysztof Porosło, ul. św. Anny 11, 31-008 Kraków.
Formularz Reklamacji Towarów
  •  
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl